News Update :

Nggancarake Geguritan

     Gancaran kuwi ing basa Indonesia diarani prosa. Nggancarake ateges ngowahi tembang utawi geguritan dadi gancaran (prosa). Dadi nggancarake padha karo "memprosakan" utawa tembunge liya "memparafrase". Sadurunge gawe gancaran kudu mangerteni cara-carane ngancarake.

Carane ngagancarake mangkene:
1. Ukara-ukarane tembang utawa geguritan kang mawa tembung baliswara kudu
    diudhari, dhapukane ukara kawolak-walik.
2. Menawa ana tembung kawi (tembung Jawa kuna) kudu diowahi dadi tembung
    Jawa anyar kang lumrah dianggo utawa dirungokake sabendinane.
3. Menawa ana tembung garba (tembung sandi) kudu diudhari.
4. Kanggo nglarasake ukara supaya ora kaku bisa mbuwang utawa ngilangi
    tembung sawetara. Mangkana uga tumrap ater-ater lan panambang.
5. Pada/bait kang sakawit wujud bait-bait, kaewahana dadi paragraf kanthi
    ejaan kang bener. Nggatekake titik, koma, tandha pitakon, tandha prentah,
    lan sapanunggalane.
komentar | | Read More...

Undha-usuking basa slaras karo unggah-ungguhing basa

     Undha-usuking basa yaiku tataraning basa Jawa manut penganggone, wondene unggah-ungguhing basa iku panataning basa miturut lungguhing tatakrama (tatakrama anggone nggunakake basa Jawa). Tujuwan nggunaake unggah-ungguh basa yaiku kanggo ngajeni awake dhewe lan ngajeni wong-wong sing pancen kudu diajeni. Sejatine unggah-ungguh basa Jawa iku yen disinaoni kanthi njlimet akeh banget perangane, ing jaman biyen perangane kayata:
1.  Ngoko:
 a.   Ngoko Lugu
     b.   Ngoko Alus: Antya basa, Basa antya
2.  Madya
a.   Madya ngoko
b.   Madyantara
     c.   Madyakrama
3.  Krama
 a.   Mudha karma
 b.   Kramantara
 c.   Wredha krama
 d.   Krama desa
     e.   Krama inggil
4.  Kedhaton
                
     Amarga saka owah gingsiring jaman lan kanggo nggampangake para siswa anggone nyinaoni basa Jawa, ing jaman saiki undha-usuking basa Jawa iku kaperang dadi 2 (loro),  yaiku:
1.  Ngoko:   a.   Ngoko lugu
                    b.   Ngoko alus
2.  Krama:   a.   Krama lugu
                    b.   Krama alus (inggil)

1.  Ngoko Lugu
      Basane ngoko kabeh, ora dicampuri tetembungan krama.
      Penganggone yaiku:
      1.    Kanca padha kanca sing wis akrab.
      2.    Wong sing drajate luwih dhuwur marang wong sing drajade luwih 
             endhek.
      3.    Kanggo situwasi resmi sing pancen perlu ngoko (umpamane tulisan
             ing majalah utawa buku).
      Tuladhane:
      a.    Dhuwite  mau digawa apa durung ya karo mas Budi?
      b.    Kowe iku yen diwenehi apa-apa kok mesthi ora gelem, piye ta?
      c.    Aku arep lunga menyang pasar.

2.   Ngoko Alus
      - Basane ngoko dicampuri krama inggil.
      - Basa krama sing digunakake kanggo aweh pakurmatan marang
         mitra wicara.
      - Tembung sing perlu dikramake yaiku wonge, panindake lan barang
         kaduwekane.
      Penganggone yaiku:
      1.   Kanca raket nanging padha ngajeni (umpamane wong pangkat 
            marang wong pangkat).
      2.   Wong tuwa utawa sing luwih duwur drajade marang wong enom, 
            nanging wis akrab banget.
      3.   Yen lagi ngrembug wong liya sing diajeni banget.
      4.   Wong wadon marang bojone (yen nggunakake basa ngoko).
      5.   Tulisan ing majalah kanggo ngajeni wong sing maca.
      Tuladhane:
      a.   Dhuwite mau wis diasta apa durung ta, mas Budi?
      b.   Panjenengan mau arep diparingi kok ora kersa, genahe ta?
      c.   Eyangku isih durung bisa kondur saiki jalaran isih tindak pasar.
      d.   Panjenengan kok ora dhahar dhisik ta Pak, saiki wis jam pitu lo!
      e.   Matur nuwun marang sapa wae sing wis kersa paring panyaruwe.

3.   Krama Lugu
      - Basane awujud krama lugu, ora dicampuri krama inggil apadene ngoko.
      - Basa iki watake ngajeni marang sing diajak guneman nanging kurang
        alus.
      - Ater-ater lan panambang kudu dikramakake.
      Penganggone yaiku:
      1.   Wong sing sadrajad nanging padha dene ngajeni.
      2.   Wong biasa sing durung nate tepung utawa durung akrab.
      3.   Ing swasana resmi (upamane lagi macakake rantaman adicara).
      Tuladhane:
      a. Sampeyan wau sampun mbeta napa kemawon?
      b. Sampeyan malah sampun angsal, sinten ingkang nyukani?
      c. Acara salajengipun inggih punika donga pamuji.

4. Krama Alus
    -  Basane luwih alus lan ngajeni banget, wujude basa krama kacampuran
       krama inggil.
    - Tembung sing perlu dikramakake, yaiku: wonge, panindake lan barang
       kaduwekane.
    - Awake dhewe ora kena dikramakake inggil.
    Penganggone yaiku:
    1. Wong sadrajad utawa padha pangkate, kang padha ngajen-ingajeni 
        banget ing antarane siji lan sijine.
    2. Marang wong sing luwih dhuwur drajade (anak marang wong tuwa, 
        murid marang guru, abdi marang bendarane lan sapanunggalane).
    3. Wong luhur kang durung nate tepung lan durung akrab.
    Tuladhane:
    a.   Pak, panjenengan mangke menapa tamtu tindak dhateng kantor?
    b.   Bilih wonten dhanganing penggalih panjenengan kula aturi rawuh!
    c.   Panjenengan ta ingkang asma Pak Karto punika?

Kanggo luwih gampang mbeda-bedakake ing antarane tataran undha-ushuking basa mau, coba gatekna katrangan ing ngisor iki:
Ngoko Lugu
Ngoko Alus
Krama Lugu
Krama Alus
Aku arep lunga menyang omahmu.
Aku arep lunga menyang dalem panjengan.
Kula badhe kesah dhateng griya sampeyan.
Kula badhe kesah dhateng dalem panjenengan.
komentar | | Read More...

Ukara Tanggap

Ukara tanggap utawa kalimat pasif yaiku ukara kang wasesane awujud tembung kriya tanggap. Jejer ing ukara tanggap padatan dadi sasaran utawa dikenani pakaryan. Wasesa ing ukara tanggap migunakake tembung kriya kang kawuwuhi ater-ateri di-, ka-, dak-/ko- utawa seselan –in-.
Jejer utawa subjek yaiku perangan kang dadi bakuning ukara utawa perangan kang dadi lajere ukara.
Wasesa utawa predikat yaiku perangan kang dadi inti utawa kang dadi punjering ukara. Ukara tanpa wasesa ora bisa sinebut ukara, nanging sinebut frasa.
Geganep utawa pelengkap iku kalebu perangane ukara kang gunane njangkepi wasesa. Ukara kang ana geganepe iku padatan wasesane awujud tembung kriya. Mula, gunane geganep iku kanggo ngganepi tembung kriya kang ana ing wasesa supaya ukara ora gothang.
Penerang mujudake perangane ukara kang ora kudu ana ing ukara. Tanpa penerang, ukara tetep beber sebab urutane ukara tetep jumbuh karo pranatan kang ana (kanthi gramatikal). Kajaba iku, penerang bisa ngolah-ngalih dununge, bisa dumunung ing pungkasane ukara, ing kawitane ukara, lan bisa uga dumunung ing antarane jejer lan wasesa.
Tuladha:
- Adhiku//diseneni//Pak Suta.
      J           W           Gg
- Mas Wasiman//lagi didangu//Budhe Wagimin.
         J                     W                Gg
- Layang//enggal kasimpen//ing laci.
       J             W                       P
- Wacan iki//katulis//nalika ana Jakarta.
      J              W             P
- Mas Poer// tinimbalan//Gusti kang akarya Jagad.
       J                W                    Gg

- Lungane Maryatun//tinangisan/anak-bojone.
          J                       W               Gg
- Sega gorenge//arep dakpangan.
         J                       W
- Duren kuwi//daktukune bae!
         J                  W
- Komputer iki//arep kokkapakake?
        J                           W
- Wedhusmu iku// kokdol pira?
          J                      W
Ukara tanduk mawa lesan menawa didadekake ukara tanggap, lesan ing ukara tanggap owah dadi jejer ing ukara tanduk lan tembung kriya tanduk ing wasesa owah dadi tembung kriya tanggap.
Tuladha:
-     Adhiku//lagi nggawe//panganan saka ketan.
J             W                      L
-     Panganan saka ketan//lagi digawe//adhiku.
       J                             W              Gg
-     Kangmasku//arep nonton//wayang kulit.
   J                   W                  L
-     Wayang kulit//arep ditoton//kangmasku.
    J                   W                Gg
-     Jumina//mbungkus//sarung.
J           W              L
-     Sarung//dibungkus//Jumina.
J               W             Gg
komentar | | Read More...

Tembung Rangkep

tTembung rangkep utawa reduplikasi basa Jawa cacahe ana telu, yaiku dwipurwa, dwilingga, lan dwiwasana. Tembung rangkep kasebut bakal karembug ing ngisor iki.
1. Dwipurwa
    Dwipurwa iku tembung kang dumadi saka pangrakape purwane tembung 
    lingga utawa pangrangkepe wanda kawitaning tembung.
    Tuladha:
    Bungah        à bubungah         à bebungah
    Lara             à lalara                à lelara
    Gaman         à gagaman         à gegaman
    Resik           à reresik
    Tenger         à tetenger
2. Dwilingga
    Dwilingga yaiku tembung lingga kang dirangkep. Pangrangkepe tembung 
    lingga iku ana kang karangkep wutuh lan ana kang karangkep mawa 
    owah-owahan swara.
a. Dwilingga Wutuh
   Dwilingga wutuh yaiku tembung lingga kang karangkep wutuh tanpa ana 
   owah-owahan apa-apa. Dwilingga wutuh lumrah ingaranan dwilingga.
   Tuladha:
   Takon           à takon-takon
   Watuk          à watuk-watuk
   Celuk           à celuk-celuk
b. Dwilingga Salin Swara
   Dwilingga salin swara yaiku tembung lingga kang karangkep mawa 
   owah-owahan swara. Racake kang kaowahi iku swara ing tembung kapisan.
   Tuladha:
   Tokan-takon
   Wotak-watuk
   Celak-celuk
   Ida-idu
   Monas-manis
   Bogas-bagus
   Gelam gelem
   Lora-lara
3. Dwiwasana
    Dwiwasana iku tembung kang ngrangkep wanda wekasan utawa ngrangkep 
    wasanane tembung.
    Tuladha:
    Cingak      à cingakngak     à cingangak      à cengingak
    Cenges    à cengesnges    à cengenges
    Cekak      à cekakkak        à cekakakak
    Cengis     à cengisngis      à cengingis
komentar | | Read More...

Tembung Lingga

Tembung lingga utawa kata asal (kata dasar) yaiku tembung kang isih wutuh kang durung owah saka asale utawa durung rinaketan imbuhan apa-apa. Ana kang ngarani yen tembung lingga iku tembung kang iseh wantah utawa isih asli jalaran tembung iku durung nate kawuwuhan apa-apa. Tembung lingga bisa kagolongake wujud bebas.tembung lingga ana kang dumadi saka sawanda, rong wanda, utawa telung wanda. Wanda iku basa Indonesiane ateges suku kata.
Tuladha:(a)
(b)
(c)
Gong
Bom
Las
cet
Pari
Pitik
Amben
wajan
Rekasa
Kulina
Kapiran
mustaka

Wanda basa Jawa bisa dibedakake dadi loro yaiku:
1. Wanda menga (terbuka) yaiku yen pungkasane wanda awujud vocal.
2. Wanda sigeg (tertutup) yaiku yen pungkasane wanda awujud konsonan.
Tuladha:
Rama, banting, kapisan
komentar | | Read More...

Tembung Andhahan

Tembung Andhahan utawa kata jadian yaiku tembung sing wus owah saka linggane amarga kawuwuhi imbuhan (tembung lingga kang wus dirimbag). Pangrimbage tembung lingga dadi tembung andhahan iku kanthi muwuhake imbuhan ing ngarep, buri, utawa tengahe tembung lingga. Kabeh imbuhan iku kalebu wujud terikat. Imbuhan basa Jawa wujude ana papat, yaiku ater-ater, seselan, panambang, lan imbuhan bebarengan.

1.Ater-Ater
Ater-ater (awalan)  iku imbuhan kang dununge ing kiwaning tembung utawa ing ngarep tembung. Ater-ater basa Jawa yaiku ater-ater anuswara (m-, n-, ng-, ny-), ater-ater  a-, ka-, ke-, di-, sa-, pa-, pi-, pri-, pra-, tar-, kuma-, kami-, lan kapi-.
Tuladha
Ater-ater anuswara
m-       + pacul        à macul
m-       + weling      à meling
n-        + tutup        à nutup    
n-        + telat         à nelat
ng-      + keplak     à ngeplak
ng-      + kancing    à ngancing
ny-      + sambel     à nyambel
ny-      + suling       à nyuling

a-        + wujud      à awujud
a-        + teges       à ateges
ka-      + jupuk       à kajupuk
ka-      + tulis          à katulis
ke-      + jepit         à kejepit
ke-      + pidak       à kepidak
di-       + baling       àdibalang
di-       + wulang     à diwulang
sa-       + gelas        à sagelas            à segelas
sa-       + dina         à sadina             à sadina
sa-       + wengi       à sawengi
pa-      + etung        à paetung         à petung
pa-      + enget        à paenget         à penget
pa-      + warta        à pawarta
pa-      + laden        à paladin
pi-       + tutur          à pitutur
pi-       + wales        à pinwales
pra-     + lambang    à pralambang
pra-     + tandha      à pratandha
pri-      + kanca       à prikanca
pri-      + bumi         à pribumi
tar-      + kadhang    à tarkadhang
tar-      + tamtu        à tartamtu
kuma-  + lancang     à kumalancang       à kumlancang
kuma-  + ayu           à kumaayu             à kemayu
kami-   + tetep         à kamitetep           kapi + lare à kapilare

2. Seselan
Seselan utawa sisipan yaiku imbuhan kang kadunungake ing tengah tembung. Seselan ing basa Jawa cacahe ana papat, yaiku –um-, -in-, -er-, -el-.
Tuladha:
Pinter     + -um-   à puminter        à kuminter
Bagus    + -um-    à bumagus       à gumagus
Cacad    + -in-     à cinacad
Tulis       + -in-     à tinulis
Kelip      + -er-    à kerelip           à krelip
Gandhul  + -er-    à gerandhul      à grandhul
Titi         + -el-     à teliti               à tliti
Kepyur  + -el-     à kelepyur        à klepyur

3. Panambang
Panambang utawa akhiran (sufiks) yaiku imbuhan sing dumunung ing buri tembung. Panulise kudu sumambung rapet karo tembung kang ana ing sisih kiwane (serangkai) lan ora kena kapisah. Panambang ing basa Jawa kayata –i, -a, -e, -en, -an, -na, -ana, -ane, lan –ake.
Tuladha:
Lara        + -i           à larai                 à larani
Antem     + -i           à antemi
Tangi       + -a         à tangia
Gelem     + -a          à gelema
Dara       + -e          à darae              à darane
Pacul       + -e         à pacule
Suduk     + -en        à suduken
Lemes     + -an       à lemesan
Lungguh  + -na        à lungguhna
jupuk      + -na        à jupukna
Kandha   + -ana      à kandhaana     à kandhanana
Kanca     + -ana      à kancanana     à kancanana
Tamba    + -ane      à tambaane       à tambanana
Gebug    + -ane      à gebugane
Kendho  + -ake      à kendhoake     à kendhokake
Utang     + -ake      à utangake

4. Imbuhan Bebarengan
Imbuhan bebarengan iku imbuhan kang awujud ater-ater lan panambang kang kawuwuhake ing tembung lingga kanthi bebarengan.
Tuladha:
Ka-        + dhisik            + -an        à kadhisikan
Ka-        + liwat              + -an        à kaliwatan
Pa-         + papring          + -an        à papringan
Pa-         + awu               + -an        àpaawuan        àpawon
Pa-         + uwuh              + -an       à pauwuhan     à pawuhan
m-          + lumpat           + -i           à mlumpati
m-          + buwang          + -i          à mbuwangi
n-           + jiwit               + -i          à njiwiti
n-           + tutup              + -i          à nutupi
ng-         + keplak           + -i          à ngeplaki
ng-         + lungguh          + -i          à nglungguhi
ny-         + suguh             + -i          à nyuguhi
ny-         + cukil               + -i          à nyukili
di-          + jupuk             + -i          à dijupuki
di-          + tulis                + -a         à ditulisa
di-          + salin               + -ana      à disalinana
di-          + kandha           + -ana      à dikandhanana
di-          + wales             + -ake      à diwalesake
komentar | | Read More...

Panambang

Panambang utawa akhiran (sufiks) yaiku imbuhan sing dumunung ing buri tembung. Panulise kudu sumambung rapet karo tembung kang ana ing sisih kiwane (serangkai) lan ora kena kapisah. Panambang ing basa Jawa kayata –i, -a, -e, -en, -an, -na, -ana, -ane, lan –ake.

1. Panambang –i
Panambang –i kang sumambung ing tembung lingga kang pungkasane vokal bakal malih dadi –ni. Ananging yen sing kagandheng kuwi tembung lingga kang wasanane awujud konsonan, panambang –i ajeg utawa ora ana owah-owahan apa-apa.
Tuladha:


Lara      + -i   à larai          à larani
Tamba  + -i    à tambai     à tambani
Pati       + -i   à patii          à pateni
Bali       + -i   à balii          à baleni
Tuku      + -i   à tukui        à tukoni

Antem  + -i       à antemi
Gebug  + -i       à gebugi
Jotos    + -i       à jotosi
Jiwit     + -i       à jiwiti
Tutup   + -i       à tutupi


2. Panambang –a
Panambang –a bisa sumambung ing tembung kang wasanane vokal utawa konsonan. Tembung kang diwuwuhi panambang –a, ing panulisan ora ana owah-owahan. Ananging Manawa panambang –a sumambung ing tembung kang wekasane awujud vokal, panambang –a malih dadi ya utawa wa. Sanadyan mangkono, swara y lan w kang muncul ing tembung mau ora perlu katulis.
Tuladha:


Tangi     + -a        à tangia
Bali        + -a        à balia
Biru        + -a        à birua

Gelem    + -a        à gelema
Takon    + -a        à takona
Arep      + -a        à arepa 


3. Panambang –e (ipun)
Tembung lingga kang pungkasane awujud vokal lan dipanambangi –e, panambang –e bakal malih dadi –ne. ananging tembung lingga kang wekasane awujud konsonan lan dipanambangi –e, panulise ajeg ora ngalami owah-owahan apa-apa.


Dara       + -e     à darae     à darane
Pari        + -e      à parie     à parine
Tahu      + -e      à tahue     à tahune
Sate       + -e      à satee     à sateen
Kebo     + -e      à keboe   à kebone

Joged    + -e     à jogede
Pacul     + -e     à pacule
Wajik     + -e    à wajike
Ilang      + -e     à ilange
Siwur     + -e     à siwure


4. Panambang –en
Panambang –en bisa sumambung ing tembung lingga kang wekasane vokal utawa konsonan.
Tuladha:
Suduk   + -en     à suduken                Tutup    + -en     à tutupen
Cuwil    + -en     à cuwilen                 Jawil      + -en     à jawilen

5.Panambang –an
Panambang –an bisa sumambung ing tembung lingga kang wekasane vokal utawa konsonan.
Tuladha:
Joged    + -an      à jogedan               jaran      + -an      à jaranan
Lemes   + -an      à lemesan               pacul     + -an      à paculan

6. Panambang –na
Panambang –na yen sumambung ing tembung lingga kang awasana konsonan, panambang –na ora owah. Ananging yen tembung lingga kang wekasane awujud vokal lan kawuwuhi panambang –na, panambang –na malih dadi –kna.
Tuladha:
Lungguh      + -na      à lungguhna       jupuk    + -na      à jupukna
Jiwit            + -na      à jiwitna            ulung     + -na      àulungna
Kandha       + -na      à kandhana      à kandhakna
Sewa          + -na      à sewana          à sewakna
Turu           + -na      à turuna            à turokna
Gedhe        + -na      à gedhena        à gedhekna

7. Panambang –ana
Yen tembung lingga kang wekasane awujud vokal utawa wanda menga lan tembung iku kawuwuhi panambang –ana, panambang –ana malih dadi –nana. Ananging yen tembung lingga kasebut pungkasane awujud konsonan utawa wanda sigeg lan tembung iku kawuwuhi panambang –ana, panambang –ana ora owah.
Tuladha:
Kandha    + -ana   à kandhaana    à kandhanana
Kanca      + -ana   à kancanana    à kancanana
Tali          + -ana   à taliana           à talinana
Isi            + -ana   à isiana            à isinana
Tuku       + -ana   àtukuana          à tukunana
Raup       + -ana   à raupana
Adus       + -ana   à adusana
Wisuh     + -ana   à wisuhana
Tinggal    + -ana   à tinggalana
Tulung     + -ana   à tulungana

8. Panambang –ane
Panambang –ane bisa sumambung ing tembung lingga kang wekasane awujud vokal utawa konsonan. Tembung lingga awasana vokal yen kawuwuhi panambang –ane, panambang –ane malih dadi –nane. Ananging yen ana tembung lingga kang wekasane konsonan diwuwuhi panambang –ane, panambang –ane ora ana owah-owahan.
Tuladha:
Tamba   + -ane   à tambaane       à tambanana
Sapu      + -ane   à sapuane         à saponana
Kendho  + -ane   à kendhoane    à kendhonane
Gebug    + -ane   à gebugane
Keplak   + -ane   à keplakane
Tulis       + -ane   à tulisane

9. Panambang –ake (-aken)
 Panambang –ake ing basa karma malih dadi –aken. Tembung lingga kang awujud vokal lan dipanambangi –ake bakal malih dadi –kake. Ananging tembung lingga kang wekasane awujud konsonan lan dipanambangi –ake, panulise ajeg ora ngalami owah-owahan apa-apa.
Tuladha:
Kendho    + -ake   à kendhoake    à kendhokake
Gawa       + -ake   à gawaake        à gawakake
Turu         + -ake   à turuake          à turokake
Utang       + -ake   à utangake
Keplak     + -ake   à keplakake
Tulis         + -ake   à tulisake          
komentar | | Read More...

Buku Bahasa

Buku Sastra

Buku Budaya

Tembung Jawa

Ukara Jawa

Artikel Jawa

Pengunjung

 
Design Template by panjz-online | Support by creating website | Powered by Blogger