Selasa, 31 Maret 2015

Maret 31, 2015
Standar Kompetensi : Mampu membaca cepat teks non sastra dengan berbagai tujuan dan mengapresiasikan karya sastra.
Kompetensi Dasar : Membaca cepat berbagai teks nonsastra dengan kecepatan 120 – 180 kata / menit.


Seserepan
 1. Maca Cepet
 1. Caranipun maca cepet
Maca cepet ingkang dipun wastani kasil menawi saben menit sampun saged pikantuk 250 tembung, menawi dereng saged kedah dipun wangsuli malih kanthi cara :
 1. Maca jroning batin, konsentrasi
 2. Suwanten lembut cekap kapireng piyambak
 3. Ampun ngginakaken tuding utawa driji
 4. Ampun ngobahaken sirah,mripat tumuju wonten wacan
 5. Ampun wangsuli tembung ingkang sampun kawaos
 6. Ampun dipun eja aksaranipun
Ketrampulan dasar maca
 1. Ketrampilan nguaosi mripat
 2. Ketrampilan nguaosi tembung, frasa
 3. Ketrampilan nguaosi tembung kunci.
Cara maca ingkang saged cepet angsal informasi
a. Cara Skimming : Cara maos kangge madosi bab – bab ingkang wigati kanthi cepet.
Tuladhanipun : Madosi pokok permasalahan, pemanggih tiyang utawi ingkang wigati kanthi boten maos sedaya.
b. Cara Scanning : Cara maos kangge madosi kabar informasi ingkang sampun dipun betahaken. Caranipun cekap dipun waos bagian ingkang dipun padosi kemawon.
Tuladhanipun : Madosi nomor telpon wonten buku telpon, madosi tembung ing kamus, madosi nomer indeks lan sanensipun.

 1. Wacan
Wacenen kanthi cepet lan etungen saben sakmenite !

KIRAB BUDAYA ING TEMANGGAL PURWOMARTANI
Memetri Budaya Jawi lan Mengeti Kamardikan RI
Kirab budaya kang diadani minggu 17 Agustus 2008 mapan ing Temanggal, Purwomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta katon regeng lan disengkuyung masarakat. Masarakat wis katon guyub rukun lan raket pasrawungane. Ana ing kirab budaya kanth tema : Memetri Dhusun Temanggal 11 ing Panghargyan Agung Kamrdikan Republik Indonesia kang kaping 63, masarakat Temanggal kepengin ngleluri lan memetri tingglane para leluhur.
Kanggo memetri budaya Jawa ing papan iki uga diadani pentas kesenian kayata, tari –tarian klasik, jathilan, lan wayang kulit sawengi natas kanthi Dhalang Gandhung Jadmiko, lan Dhalang cilik Bayu Praba Prasaba Adji. Masarakat Temanggal miwiti ngadani kirab budaya iki kanthi pangajab supaya masarakat ing sakiwa tengene bisa memetri budaya lan tradhisi kang saiki kurang greget.
Kirab budaya punika kangge memetri dhusun Temanggal mliginipun, lan kangge nglestantunaken tradhisi kados damel tumpeng saubarampenipun, damel gunungan sanking who - wohan ingkang manika warni, pala kasimpar, pala kapendhem, pala gumantung, ugi saking manika warni asil tetanen sasampunipun kirab sedaya ingkang ndherek kirab lajeng kendhuri lan dhahar sareng “Ngendikane Drs. H. Haryadi Ketua Panitya Acara Kirab Budaya marang Djaka Lodang.
Ana ing arak – arakan karnaval katon ngarep dhewe Barisan Tolak Balak.Barisan iki dumadi saka wong kang didandani kaya wong edan, wong kang pawakane cilik nanging wis yuswa ditugasi nyebar beras kuning sadawane dalan, banjur ana kang acacat tangane nggawa sapu. Kajaba iku uga ana barisan Drum Band, barisan perawat, guru, para tani, kesenian jathilan, bergada barisan kang ngusung Gunungan cacahe 2 yaiku gunungan kang digawe saka maneka warna woh – wohan lan gunungan kang digawe saka wulu wetuning bumi, banjur barisan para olahragawan “berprestasi”. Kirab dibudhlalake saka plataran sesepuh dhusun Temanggal tumuju Kantor Kelurahan Purwomartani, sabanjure bali maneh ana dalem sesepuh Temanggal saperlu kendhuri tasyakuran kanthi tumpeng salawuhe kanggo dhahar bareng masarakat Temanggal.
Masarakat Temanggal ana ing panghargyan mengeti Kamardikan RIkang kaping 63 lan memetri Dhusun Temanggal iki duwe sesanti : “Pandhawa Mangun Gapuraning Jagad Anyar, Rahayuning Para manggalaning Praja kanthi Nyawiji ing tekad lan niyat” muga muga kabeh kang dadi panuwunan masarakat temanggal bisa dadi kanyatan lan diijabahi dening Gusti kang Maha Widhi. Pancen memetri kan ngleluri tinggalane leluhur iku ora entheng nanging yen dilandhesi kanthi tekad lan niyat kang kuwat, kabeh mau bakal gampang lan ora krasa abot.

Dening : Tatiek Poerwa
Kapendhet saking Kalawarti Djaka Lodang Nomer 14 edisi 6 September 2008
Kaca 23.

TUGAS
Wangsulana pitakon – pitakon ngisor iku kanthi bener lan pener !
1. Kirab Budaya ing Dhusun Temanggal Purwomartani punika nggadhahi tema punapa ?
2. Kanggo memetri budaya Jawa ing dhusun Temanggal uga diadani pagelaran wayang kulit sewengi natas. Sapa wae dhalange ?
3. Gunungan kang dikirab cacahe ana loro, apa wae ?
4. Apa sesantine masarakat Dhusun Temanggal ana ing panghargyan mengeti Kamardikan RI kang kaping 63 ?
5. Wacan ing dhuwur iku kapendhet saka ngendi ?

Sumber: Blog Kangsura