Kamis, 11 Juni 2015

Juni 11, 2015
Standar Kompetensi
Memahami berbagai wacana non sastra dan sastra dari berbagai media. Membaca dan memahami pesan moral dari wacana beraksara

Kompetensi Dasar / Indikator  
• Melatinkan beberapa buah pupuh Gambuh dalam serat Wulangrèh
• Memahami beberapa kosakata sulit dalam teks.
• Mengetahui isi kandungan piwulang dalam pupuh Gambuh serat Wulangrèh.

KAPUSTAKAN JAWA

Pustaka Jawa rikala semanten karipta mawi ngginakaken kalih wanda, wondéné wandanipun ugi kapérang dados kalih ;
1) Awujud tembang (puisi),
  • Ingkang awujud tembang lan ngginakaken sarana basa Jawa Kina, lajeng sinebat KAKAWIN. Pustaka punika ngrembaka ing jaman Kediri kanthi ratunipun prabu Jayabaya. 
  • Ingkang awujud tembang lan ngginakaken sarana basa Jawa Madya, lajeng sinebat KIDUNG. Pustaka punika ngrembaka ing jaman Wilwatikta (Majapahit) kanthi ratunipun prabu Hayam Wuruk. 
  • Ingkang awujud tembang lan ngginakaken sarana basa Jawa gagrag énggal, lajeng sinebat MACAPAT. Pustaka punika ngrembaka ing jaman Demak Bintara ngantos Dumugi Mataram (Ngayogyakarta lan Surakarta). ratunipun prabu Jayabaya. 
2) Awujud Gancaran (prosa),
  • Ingkang awujud gancara lan ngginakaken sarana basa Jawa Kina, lajeng sinebat PARWA / KANDHA. Pustaka punika ngrembaka ing jaman Kediri kanthi ratunipun prabu Jayabaya. 
  • Ingkang awujud gancaran lan ngginakaken sarana basa Jawa Madya, lajeng sinebat PARWA / KANDHA. Pustaka punika ngrembaka ing jaman Wilwatikta (Majapahit) kanthi ratunipun prabu Hayam Wuruk. 
  • Ingkang awujud gancaran lan ngginakaken sarana basa Jawa gagrag énggal, lajeng sinebat SERAT WAOSAN. Pustaka punika ngrembaka ing jaman Demak Bintara ngantos Dumugi Mataram (Ngayogyakarta lan Surakarta). ratunipun prabu Jayabaya.  
Wujuding pustaka Jawa ingkang kegelar jaman Demak – Bintara ngantos dumugi jaman Mataram, aksara ingkang kaginakaken , inggih punika aksara Carakan lan aksara Pégon (Arab Gundhul), wondéné wandanipun ugi kapérang dados kalih ;


SARINING REMBAG 

Piwucal ingkang wonten salebeting pupuh Durma Serat Wulangrèh, antawisipun : 
  1. Piwucal supados ngati – ngati salebeting cacaturan (gunema), punapadéné polah tindak tanduk. Pupuh Durma pada kaping 1. 
  2. Piwucal supados sampun ngantos nindaki tumindak ingkang boten jujur, awit tumindak ingkang makaten saged ndadosaken samukawis ingkang kirang prayogi. Salebeting pupuh punika ugi paring piwucal supados tansah marsudi lan madosi pitutur – pitutur ingkang sayektos. Pupuh Durma pada kaping 2. 
  3. Piwucal ingkang paring pitutur bilih pitutur ingkang saé punika kedah dipunèstoaken, sinaosa ingkang paring pitutur punika sanès tiyang ingkang inggil kalenggahanipun. Pupuh Durma pada kaping 3. 
  4. Piwucal supados nilaraken ambeg adigang, adigung, lan adiguna, sarta lan tuladhanipun. Pupuh Durma pada kaping 4 – 7.