Kamis, 11 Juni 2015

Juni 11, 2015 -

Purwakaning Atur

Awit saking kajurunging manah, kula cumanthaka ndhèrèk cawé – cawé urun rembag babagan pamarsudining basa, sastra, tuwin aksara Jawa. 

Modul punika namung kanggé ambiyantu para siswa anggènipun sami sinau basa Jawa, lan sakpérangan modul punika kaserat mawi aksara Jawa gagrak Sriwedarèn lan gagrak KBJ – Malang, wondéné tata gelar panulising latin basa Jawa kajumbuhaken kaliyan ejaan basa Jawa aksara Latin wedalan Balai Pustaka Yogyakarta edisi revisi taun 2006. 

Bok bilih sakmangké pinanggih samukawis ingkang taksih rinaos kirang anjangkepi menggahing materi ingkang gegayutan kaliyan kurikulum ingkang lumampah, awit saking punika panyaruwé para winasis lan para pamaos tansah kula antu – antu. 

Ing wasana mugi – mugi modul punika wonten ginanipun tumrap para kadang dwija langkung – langkung tumrap para siswa. Nuwun.