Rabu, 18 Mei 2016

Mei 18, 2016 - ,

Lamaran Penganten


Lamaran inggih punika rerangken tata cara parapara ingkang badhe bebesanan, salajengipun badhe tumuju dhateng tata cara pawiwahan adat Jawi. Tata cara lamaran punika minangka tata trapsila lan subasitaning bebrayan.

Tata cara sanesipun ingih punika:

  • Ningseti utawi atur srahsrahan sanggan,
  • Siraman,
  • Malem midodareni,
  • Ijab, tuwin
  • Upacara dhaup. 
Leresipun ingkang nindakaken panglamar punka inggih tiyang sepuhipun putra kakung piyambak. Limrahipun, tiyang sepuhipun putra kakung lajeng ngresaya kulawarganipun ingkang cinaket supados nindakaken panglamar.

Putra kakung mboten prelu ndherek wonten ing panglamaran. Sedaya kala wau namung kangge ngawekani mbok bilih lamaran kalawau dipuntolak, ingkang tamtu sanget damel lingsemipun kulawarga utawi putra kakung piyambak.
 
Amargi tata cara lamaran namung mujudaken pepanggihan tiyang sepuhipun putra kakung tuwin tiyang sepuhipun putri kemawon, tata cara lamaran saged dipun tindakaken kanthi prasaja, mboten kedah mawi upacara utawi ugi mboten prelu wonten pranata adicara.