Selasa, 17 Mei 2016

Mei 17, 2016 -

Ancer Ancer Pakaryan Pranatacara

Supados saged pikantuk kasil pakaryan ingkang sae, kedah kagungan pathokan-pathokan kangge nindakake pakaryan pranatacara saha pamedhar sabda punika.

Pathokan-pathokan wau inggih punika:
  1. Ing abagan basa, mugi kaginakaken basa ingkang trapsila, wijang prasaja ananging gampil katampi dening para tamu (ingkang midangetaken), serta sakeca kapiarsa.
  2. Tanggap ing kawontenan, supados pahargyan saged regeng.
  3. Mangertosi rantaman-rantaman badhe tumapaking adicara kanthi permati, sarta kedah tanggap ing kawontenan.
  4. Mangertos asma-asma para paraga ing saklebeting pawiwahan kanthi jangkep sak imbuhanipun.
  5. Tansah sesambetan kaliyan kadang pranata pita swara, supados nyamektakaken gendhing gendhing ingkang jumbuh kaliyan lalampahing adicara.
  6. Tansah sesambetan kaliyan poranparaning pawiwahan (ketua Panitia), supados enggal mangertosi mbok bilih wonten ewah-ewahan adicara.
  7. Trengginas mutusaken samukawis murih pawiwahan mboten katingal kisruh.
Menawi pathokan-pathokan ing nginggil punika kagem lan babagan pasugatan sarta peladosanipun ugi rancag, Insya Allah pawiwahan badhe lumampah kanthi sae jumbuh kaliyan ingkang dipun idham-idhamaken dening ingkang hamengku karya.