Sabtu, 28 Maret 2015

Maret 28, 2015
1. Vokal “A “ ing wanda wekasan dadi “I”
agama = agami              jaga = jagi                                jawa = jawi
manawa = manawi        muga = ugi                               swarga = swargi
tangga = tanggi             tuna = tuni                                uga = ugi                    
upama = upami             utama = utami                          warna = warni

Katrangan : Tembung “swarga “ dikramakake “swargi “ yen ateges “jenat”.
Tuladha : Swargi Dr Sutomo ageng sanget lelabetanipun dhateng nusa lan bangsa.
2. Vokal “U” ing wanda wekasan dadi “A” lan yen sangarepe wanda wekasan uga mawa vocal “U” , vocal iku dadi “E”
buruh = berah                            butuh = betah                           etung = etang
ingu = ingah                              kepung = kepang                      kukuh = kekah
lembut = lembat                        lemu = lema                              lungguh = lenggah
luput = lepat                              mungsuh = mengsah                 rembug = rembag
rusuh = resah                             suguh = segah                           surup = serap
tempuh = tempah                      wutuh = wetah                          wuwuh = wewah

Katrangan :Tembung “lenggah” lumrahe dianggep krama inggil, tembung “lungguh” ngoko, dene “linggih” Krama Ngoko.
3. Yen wanda wekasan mawa vocal “A” lan wanda burine mawa “U” , vocal “A” ing wanda wekasan ajeg “A” , vocal “U” ing sangarepe wanda wekasan dadi “I”.
bubrah = bibrah                        budhal = bidhal                      bukak = bikak
bungah = bingah                       kulak = kilak                          kurang =kirang
kuwat = kiyat                           lumrah = limrah                      mundhak = mindhak
murah = mirah                          rusak = risak                           susah = sisah
4. Ana tembung ngoko sing dikramakake sarana kaganti aksarane “O” sing dumunung ing wandane wekasan lan / utawa ing sangarepe wanda wekasan dadi “E”
anggo = angge                           angon = angen                          elor = eler
enggon = enggen                       enom = enem                            kongkon = kengken
kulon = kilen                             obah = ebah                              omah-omah = emah-emah
opah = epah                               owah = ewah                            takon = taken
5. Wanda wekasan “DA, DI, TA, TI, SA, utawa JI” dadi “OS”
aji = aos                                    carita = cariyos                         dadi = dados
ganti = gantos                           gati = gatos                               jati = jatos
kadi = kados                             kuwasa = kuwaos                     ngati-ati = ngatos-atos
prada = praos                            rasa = raos                                rekasa = rekaos
supadi = supados                      wadi = wados                           waspada = waspaos
Pati = patos , panganggone : Seratanipun boten patos sae. Anggenipun tilem kepatos.
Pati = pejah, panganggone : toh pejah, raja pejah, pejah gesang.
6. Wanda wekasan “RU, REP, JU, YA, utawa YU” dadi “JENG”
arep = ajeng                              buru = bujeng                           guyu = gujeng
karep = kajeng                          kayu = kajeng                           laju = lajeng
maju = majeng                          pambarep = pambajeng            payu = pajeng
playu = plajeng                         R. Ayu = R Ajeng                     rahayu = rahajeng
7. Tembung ngoko sing wanda wekasan “ RA, RANG, RAM” dadi “WIS”.
antara = antawis                        anyang = awis                           arang = awis
karang = kawis                          katara = katawis                       larang = awis
mataram = matawis                   prakara = prakawis                  watara = watawis
8. Tembung ngoko sing nduweni wanda wekasan “WUH, BU, BUH, BUNG” diganti “BET utawa WET”
ambu = ambet                           ewuh = ewed                            imbu =imbet
imbuh = imbet                           lumebu = lumebet                    sambung = sambet
9. Sing nduweni vocal pungkasan “I, U, E” ana sing diganti “EN”
sepi = sepen                             ngaku = ngaken                        ….. - ake = ….. aken 
10. Ana sing nduweni pungkasan “AN, IN, EN, IR” diganti “OS”
batin = batos                             ketan = ketos                           krasan = kraos
kuwatir = kuwatos                    prihatin = prihatos                    tlaten = tlatos
11. Sing nduweni wanda wekasan “NA, RA, RE, RI, LI” ana sing diganti “TEN”
dina = dinten                             nuli = nunten                    rina = rinten
sagara = saganten                     samana = samanten          sore = sonten
12. Sing nduweni wanda wekasan “RI, akeh sing diganti “TUN”
kari = kantun                             lemari = lemantun                      lestari = lestantun
mari = mantun                           nagasari = nagasantun               pari = pantun
13. Sing nduweni wanda wekasan “LI” ana sing diganti “SUL”
bali = wangsul                           kuwali = kuwangsul                  tali = tangsul
14. Sing nduweni pungkasan “DU, DO” ana sing diganti “BEN”
adu = aben                               padu = paben                           paido = paiben
15. Wanda wekasan “LANG” dadi “MBENG” utawa “CAL”.
palang =pambeng                     ilang = ical                                walulang = wacucal
16. Ana tembung sing apurwa “W” utawa “B” dadi “S”.
banget = sanget                        banter = santer                         bareng = sareng
waras = saras
17. Ana sing dadine tembung krama sarana ditambahi “PUN”
apa = punapa                           endi = pundi                             ika = punika
Ana sing ora ana pathokane , kayata :
abang = abrit
cendhak = celak
jamu = jampi
kirim = kintun
rata = radin
maneh = malih 
bengawan = benawi
eling = enget
gampang = gampil
ijo = ijem
jeruk = jeram
sawah = sabin
 cedhak = celak
endhek =andhap
isih = taksih
katon = katingal
priyayi = priyantun