Sabtu, 28 Maret 2015

Maret 28, 2015
Pawarta utawa ing Basa Indonesia diarani Berita, tegese yaiku menehi kabar utawa informasi marang wong liya ngenani kadadean utawa prastawa.

Pawarta iku bisa awujud:
1. Lisan, kang biasane kababar lumantar media elektronik.
Tuladha: Tv, Radio, lsp.
2. Tulisan, kang biasane kababar lumantar media cetak.
Tuladha: ariwarti (koran), kalawarti (majalah), lsp.

Titikane pawarta kang apik, yaiku:
1. migunakake basa kang gampang dimangeteni
2. kudu ngemot 6 perangan, yaiku what, who, why, when, where, lan how.
3. ora mojokake utawa mihak salah sijine golongan utawa pawongan.
4. katulis kanthi bener lan apa anane.
5. anyar