Sabtu, 28 Maret 2015

Maret 28, 2015
 1. Ukara Pangajak 
  Ukara pangajak yaiku ukara kang isine ngajak marang wong liya, supaya bareng-bareng nglakoni (nindakake) pagawean karo sing ngajak, dadi sing ngajak lan sing diajak bareng-bareng nindakake pagawean.
  Tuladha:
  - Prekara iki prayogane ayo padha dirembug bebarengan!
  - Bancakan iki ayo padha dikepung bebarengan!
  - Ayo padha sowan simbah saiki bae!
 2. Ukara Panjaluk
  Ukara Panjaluk yaiku ukara kang nduwe teges prentah utawa pakon sing luwih alus. Dene umume nganggo basa krama.
  Tuladha:
  - Mangga kula aturi lenggah ingkang sakeca, Bu!
  - Panjenengan cekap wonten dalem kemawon, dene kula mangke ingkang ngurusi!
  - Bu, kula aturi dhahar sakeparengipun!
  - Menawi wonten wakdalipun balik kemawon ingkang sowan simbah.
 3. Ukara Prajanji
  Ukara prajanji yaiku ukara sing isine prajanji marang wong sing diajak guneman (wong kapindho).
  Tuladha:
  - Anggere kowe krasan ana kene suk mben daktukokake sepedha anyar.
  - Menawa usaha iki bisa kasil uga dakwenehi.