Sabtu, 28 Maret 2015

Maret 28, 2015 -

Wernane Ukara

Adhedhasar warna-warnane, ukara iku bisa kaperang dadi lima yaiku:
 1. Ukara Carita
  Yaiku ukara kang isine nyritakake sawijining bab utawa prastawa marang wong liya.
  Tuladha:
  - Minggu sesuk Bapak arep tindak menyang Purwokerto.
  - Nalika kelas VII kula plesiran dhateng Jakarta kaliyan kanca-kanca sakelas.
 2. Ukara Pakon
  Yaiku ukara kang isine prentah marang wong liya supaya nindakake bab utawa pakaryan kaya kang dikarepake sing kongkon.
  Tuladha:
  - Dhik, tulung tutupna jendhela!
  - Kelas sapunana supaya resik!
 3. Ukara Pitakon
  Yaiku ukara kang isine awujud pitakon.
  Tuladha:
  - Pak Guru Basa Jawa sing anyar kae asmane sapa ya?
  - Kadospundi menawi Panjenengan tindak sapunika kemawon?
 4. Ukara Sambawa
  Yaiku ukara kang isine pangarep-arep, saupama utawa sanadyan. Limrahe nganggo tembung-tembung imbuhan -a utawa -ana.
  Tuladha:
  - Mas Joko tekaa saiki, aku wis kangen.
  - Diwenehana klambi apik ya ora tau dienggo.
 5. Ukara Sananta
  Yaiku ukarang kang isine niyat, sedya utawa karep.
  Tuladha:
  - Sesuk awan arep-arep nggolek degan ijo nenem cacahe.
  - Supaya munggah sekolah aku kudu sregep sinau.