Sabtu, 28 Maret 2015

Maret 28, 2015 -

Wacana Narasi

Wacana narasi yaiku karangan kang ngandharake lelakon utawa kedadean anut urutan wektu (kronologis), ana paraga, latar, lan alur.
Ancase karangan narasi yaiku nyeritakake pengalaman uripe wong ing saperangan wektu utawa bisa uga karangan kang mingka asiling rekadaya pikirane pengarang. Mula, supaya bisa nggambarake kaya kasunyatane ing karangan narasi kudu ana paraga, papan, swasana, urutan kadadean lan liya-liyane.

Titikane utawa ciri-ciri wacana narasi yaiku:
1. Anane tumindak ing sajrone crita
2. Crita mau ditindakake ing sajroning wektu

Wacana narasi ana rong werna, yaiku:
1. Narasi ekspositoris, yaiku narasi kang duwe ancas menehi ngreti para maos supaya tambah pangretene.
2. Narasi sugestif, yaiku narasi kang nyeritakake surasa (makna) lumantar pangangen-angen (imajinaasi).