Sabtu, 28 Maret 2015

Maret 28, 2015
Tembung camboran (kata majemuk) yaiku tembung loro utawa luwih sing digandheng dadi siji lan tembung mau dadi tembung anyar tegese uga melu anyar.
Tuladha:
- Buntut urang = rambut nylenthir ing githok
- Maratuwa = wong tuwane bojo
- Semarmendem = araning panganan saka ketan
 • Tembung camboran iku dibedakake ana loro yaiku:
  • Camboran Wutuh
   Tembung camboran wutuh yaiku tembung camboran kang dumadi saka tembung-tembung kang isih wutuh. Wujude camboran wutuh bisa dadi:
   • Rerangken diterminatif (DM)
    Tuladha: watu item, buku wacan, klambi kuning, lemari kaca
   • Baliswara (rerangken MD)
    Tuladha: mahasiswa, bimaputra, pancasila, dwiwarna
   • Tembung saroja
    Tuladha: campur bawur, kala mangsa, ngelu mules
   • Yogyaswara
    Tuladha: dewa-dewi, yeksa-yeksi, kedhana-khedini, raseksa-raseksi
   • Antonim
    Tuladha: awan bengi, jaler estri, teka lunga, nom tuwa
  • Camboran Tugel
   Tembung camboran tugel yaiku tembung loro sing dirangkep dadi siji kanthi ngurangi cacahing wanda wujude camboran tugel bisa dadi.
   • Tembung garba (santi)
    Tuladha:
    - maha + meru = mahmeru
    - nara + endra = narendra
    - lebda + ing = lebding
    - tatu + ing = tatweng
   • Kereta basa
    Tuladha:
    - Balung + kulit = lunglit
    - Tipas + napas = tipas
    - Panase + urut = parut
    - Ngeden + hawa = denawa
Manut tegese utawa kekarepane tembung camboran kaperang ana loro:
 • Camboran Wutuh
  Camboran wutuh yaiku tembung loro sing dirangkep dadi siji nanging tembung siji lan sijine wis ora kena dipisah-pisahake maneh lan wis duweni teges anyar.
  Tuladha:
  - Balung kuwuk = criping tela pohung
  - Raja lele = araning beras kang enak
 • Camboran Wudhar
  Tembung camboran wudhar yaiku tembung camboran kang tembung siji lan sijine, isih duwe teges dhewe-dhewe.
  Tuladha:
  Pit mini, wayang kulit, meja tulis, gunung gamping